Free no sign up no redistration sex cams - 123 velka pardubice online dating

123 velka pardubice online dating-52123 velka pardubice online dating-30

123 velka pardubice online dating

INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ZPRACOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÝCH DAT – INFORMATION SYSTEMS AND ARCHAEOLOGICAL DATA MANAGEMENT 4.

NEDESTRUKTIVNÍ METODY TERÉNNÍHO VÝZKUMU – NON-DESTRUCTIVE FIELD METHODS 3. Profantová, Naďa 1997: Ein Hortfund von Eisengegenständen aus Plužná, Kreis Mladá Boleslav – Soubor železných předmětů z Plužné, okr.

1051 Pavlů, Ivan 1996 Field recording techniques for excavating Neolithic sites Archeologia e Calcolatori 7 291-300. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 1, Praha, 47-48, (2. století v Olomouci – Ofenkacheln und Glas aus einem Abfallbehälter von dem 16. in Olomouc (Olmütz), Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 35 (105), 129-140. Durdík, Tomáš – Hazlbauer, Zdeněk 1996: Neobvyklý manýristický kachel s alegorií ohně z hradu Křivoklátu – Ungewöhnliche manieristische Kachel mit der Allegorie des Feuers von der Burg Křivoklát, Castellologica bohemica 5, 247-254. Ernée, Michal 1996: Nový typ gotické dlaždice z Českého Krumlova – Eine neue Relieffliese aus Český Krumlov, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 69-71. Ernée, Michal – Hazlbauer, Zdeněk 1996: Nález nádobkového kachle ze 13. Beitrag zur Diskussion über die Terminologie des Frühmittelalters, Sborník prací FF BU, E-40, 61-67. Macháček, Jiří 1997: Studie zur Keramik der mitteldanubischen Kulturtradition, Slovenská archeológia 45, 353-408. Mařík, Jan 1997: Pánve klučovského typu – Die Pfannen des Klučover Typs, Zprávy České archeologické společnosti, Suppl.

1052 Salač, Vladimír 1997 K využití seriace při datování sídlištní keramiky In: Počítačová podpora v archeologii, Brno 215-235. století v Českém Krumlově – Ein Fund der Ofenkachel aus dem 13. Karel, Jiří 1996: Vzácná skupina gotické keramiky v rýmařovských nálezech, Střední Morava 3, 80-83. Kavánová, Blanka 1996: K relativní chronologii keramiky v Mikulčicích – Zur relativen Chronologie der Keramik in Mikulčice, Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 81, 125-154. Klápště, Jan 1997: Proměny keramiky ve středověkém městě Mostě, Archaeologia Historica Polona 5, 163-174. Korený, Rastislav 1997: Nález vrcholně středověké až novověké keramiky ve Svatém Poli u Dobříše, Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost, Řada společenskovědní 15, 215-216. Krajíc, Rudolf 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křížkově ulici čp.

Kromě vlastního výzkumu se OKA zabývá koordinací spolupráce mezi archeologií a přírodovědnými obory a školením studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia v rámci akreditovaných oborů archeologie, paleoekologie a antropologie a genetiky člověka. 1035 Majer, Antonín 1993-1994 (1997) Elektroodporová měření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci Přehled výzkumů 301-306. českého typu a jejich postavení v hmotné kultuře středověkých Čech – Glass goblets of the Bohemian type and their situation in the material culture of mediaeval Bohemia.

Comments